หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชมมีส่วนร่วม
เจมส์ แอล. เครย์ตัน บรรณาธิการผู้แปลเรียยเรียง ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท์
14 กุมภาพันธ์ 2552 23:00 น.
 
 
ผู้แต่ง :   เจมส์ แอล. เครย์ตัน บรรณาธิการผู้แปลเรียยเรียง ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์ :   ๒๕๕๒
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนโดย "ผู้มีประสบการณ์" ทำงานโดยตรงในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นหนังสือที่เป็น "คู่มือ" ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยได้อธิบายถึงภาพรวมของการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวความคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้อธิบายถึงการออกแบบโครงการหรือการวางแผนเพื่อเป็นการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้จริงในทางปฎิบัติ และยังได้อธิบายอย่างละเอียดถึง "เครื่องมือ" และ "วิธีการ" ต่างๆในการให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น
       "คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน" เล่มนี้ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป
       
       ขอขอบคุณสถาบันพระปกเกล้าที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544