หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 46 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
   
 
 
นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย
27 พฤศจิกายน 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   143 หน้า
ราคา :   110 บาท
กฎหมายสหภาพยุโรป
27 พฤศจิกายน 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   188 หน้า
ราคา :   180 บาท
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 7 เล่ม 20 พฤษภาคม-สิงหาคม 2548
11 พฤศจิกายน 2548
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โทรศัพท์ 0-2623-9600 ต่อ 3149
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   130 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 22 ตอน 2
11 พฤศจิกายน 2548
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทรศัพท์ 0-2280-0797 ถึง 8
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   171 หน้า
ราคา :   150 บาท
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
11 พฤศจิกายน 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2223-9232
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   340 หน้า
ราคา :   210 บาท
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544