หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 46 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
   
 
 
นิติวิสัยทัศน์
17 กรกฎาคม 2551
 
 
ผู้แต่ง :   นายกุลพล พลวัน
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :  
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2551
จำนวนหน้า :   290 หน้า
ราคา :  
บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
16 มีนาคม 2551
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 02 996 9471-73
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2551
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
กรอบแนวคิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (พ.ศ. 2550)
16 มีนาคม 2551
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 02 996 9471-73
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2551
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส
16 มีนาคม 2551
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 02 996 9471-73
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2551
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม
15 มีนาคม 2550
 
 
ผู้แต่ง :   ผศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 02 996 9471-73
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2550
จำนวนหน้า :   230 หน้า
ราคา :   200 บาท
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544