หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 46 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
   
 
 
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
14 กุมภาพันธ์ 2552
 
 
ผู้แต่ง :   คุณอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการศาลปกครองกลาง
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :  
ปีที่พิมพ์ :  
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
14 กุมภาพันธ์ 2552
 
 
ผู้แต่ง :   สำนักงาน ก.พ.ร.
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงาน ก.พ.ร.
ปีที่พิมพ์ :  
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
กฎหมายปกครอง
01 กุมภาพันธ์ 2552
 
 
ผู้แต่ง :   ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์ วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. ๒๕๕๒
จำนวนหน้า :   ๔๕๔ หน้า
ราคา :   ๔๐๐ บาท
บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เล่ม 2
17 กรกฎาคม 2551
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :  
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2551
จำนวนหน้า :   164 หน้า
ราคา :  
คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 และธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์
17 กรกฎาคม 2551
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์หยุด แสงอุทัย
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2551
จำนวนหน้า :   136 หน้า
ราคา :  
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544