หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
229 เรื่อง หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 46 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
   
 
 
วิธีปฎิบัติราชการทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน
18 กุมภาพันธ์ 2549
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0 – 2996-9471ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549
จำนวนหน้า :   จำนวนหน้า 189 หน้า
ราคา :   130 บาท
วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 22 ตอน 3
18 กุมภาพันธ์ 2549
 
 
ผู้แต่ง :   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทรศัพท์ 0-2280-0797 ถึง 8
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2549
จำนวนหน้า :   172 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27 พฤศจิกายน 2548
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2613-2127
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   209 หน้า
ราคา :   125 บาท
นิติศาสตร์ชายขอบ และนิติศาสตร์นอกคอก
27 พฤศจิกายน 2548
 
 
ผู้แต่ง :   สมชาย ปรีชาศิลปกุล สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   119 หน้า และ 102 หน้า
ราคา :   90 บาท และ 80 บาท
นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย
27 พฤศจิกายน 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   143 หน้า
ราคา :   110 บาท
 
 
     

www.pub-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@pub-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.pub-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

บทความที่ได้ลงเผยแพร่ใน www.pub-law.netเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ซึ่งประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด , ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544