หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
229 เรื่อง หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 46 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
   
 
 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
15 มีนาคม 2552
 
 
ผู้แต่ง :   ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :  
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชมมีส่วนร่วม
14 กุมภาพันธ์ 2552
 
 
ผู้แต่ง :   เจมส์ แอล. เครย์ตัน บรรณาธิการผู้แปลเรียยเรียง ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์ :   ๒๕๕๒
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
14 กุมภาพันธ์ 2552
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :  
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
14 กุมภาพันธ์ 2552
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :  
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
14 กุมภาพันธ์ 2552
 
 
ผู้แต่ง :   คุณอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการศาลปกครองกลาง
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :  
ปีที่พิมพ์ :  
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
 
 
     

www.pub-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@pub-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.pub-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

บทความที่ได้ลงเผยแพร่ใน www.pub-law.netเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ซึ่งประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด , ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544