หน้าแรก eBook
10 เรื่อง หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า
1 | 2
 
   
การอ่านหนังสือกฎหมายมหาชนอิเลกทรอนิกส์นั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มี สามารถ
Download โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่
 
 
ขอดเกล็ดรัฐธรรมนูญไทย
06 มกราคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ดร. เชาวนะ ไตรมาศ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันนโยบายศึกษา : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2540
จำนวนหน้า :   48 หน้า
ราคา :   35 บาท
ปกหน้า คำนำ คำนิยม และสารบัญ
หน้า 1 - 11
หน้า 12 - 14
หน้า 15 - 31
เกี่ยวกับสถาบันนโยบายศึกษา
การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส
05 มกราคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   รศ. ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันนโยบายศึกษา : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2544
จำนวนหน้า :   170 หน้า
ราคา :   150 บาท
ปกหน้า
คำนำและสารบัญ
บทนำ การจัดระเบียบบริหารกิจการแผ่นดินของฝรั่งเศส (หน้า 1 - 11)
บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ (หน้า 13-70)
บทที่ 5 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน้า 71-107)
บทที่ 7 การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน้า 109-135)
บรรณานุกรม (หน้า 137-138)
ภาคผนวก รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส คศ. 1958 (เฉพาะมาตราที่อ้างอิงในหนังสือ) (หน้า 139-145)
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย
04 มกราคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   รศ. ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันนโยบายศึกษา : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2544
จำนวนหน้า :   จำนวนหน้า 166 หน้า
ราคา :   100 บาท
ปกหน้า
คำนำและสารบัญ
ความนำ (หน้า 1-64)
Box F. ประเทศไทย : กลยุทธการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (หน้า 65-69)
หนังสือแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 6 (1 ธันวาคม พ.ศ. 2541) (หน้า 70-143)
รัฐมนตรีพันธุ์ใหม่ : บริหารงานบ้านเมืองอย่างไรให้ถูกใจประชาชน
04 มกราคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ดร. เชาวนะ ไตรมาศ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันนโยบายศึกษา : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2541
จำนวนหน้า :   56 หน้า
ราคา :   50 บาท
ปกหน้า คำนำ คำนิยม และสารบัญ
หน้า 1-8
หน้า 9-10
หน้า 11-12
หน้า 13-31
หน้า 32-38
เกี่ยวกับสถาบันนโยบายศึกษา
เกี่ยวกับหนังสือ
กรอบนโยบายแม่บทของพรรคการเมืองยุคใหม่
20 กันยายน 2546
 
 
ผู้แต่ง :   ดร. เชาวนะ ไตรมาศ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันนโยบายศึกษา : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2541
จำนวนหน้า :   88 หน้า
ราคา :   50 บาท
ปกหน้า
คำนำ คำนิยม และสารบัญ
หน้า 1-64
เกี่ยวกับสถาบันนโยบายศึกษา
เกี่ยวกับผู้เขียน
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544