หน้าแรก นานาสาระจากนักเรียนไทยในต่างแดน
36 เรื่อง หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
   
 
 
เมื่อชาวฝรั่งเศสลงประชามติไม่เห็นด้วยกับธรรมนูญยุโรป (ตอนที่1) โดย อาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล
07 สิงหาคม 2548
 
 
เมื่อชาวฝรั่งเศสลงประชามติไม่เห็นด้วยกับธรรมนูญยุโรป สหภาพยุโรปริเริ่มจัดทำธรรมนูญยุโรป เพื่อปรับปรุงการทำงานของสหภาพยุโรปรองรับการขยายตัวเป็น ๒๕ ประเทศในปี ๒๐๐๔ และเป็น ๒๗ ประเทศในปี ๒๐๐๗ และรวบรวมกฎเกณฑ์ สนธิสัญญาต่างๆเข้าไว้เป็นหมวดหมู่ ตลอดจนจัด
มาตรการก่อนการพิพากษาในกฎหมายปกครองฝรั่งเศส โดย นางสาว ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์
23 กรกฎาคม 2548
 
 
บทความนี้จะขอกล่าวถึง “เทคนิค” ทางวิธีพิจารณาในกฎหมายปกครองฝรั่งเศส หรือ Le référé ตามกฎหมายฉบับลงวันที่ 30 juin 2000 ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักการเรื่อง “เทคนิค” ของวิธีพิจารณาแบบใหม่และยกเลิกเทคนิคกระบวนวิธีพิจารณาที่ซ้ำซ้อนและมีปัญ
ศาสนา – ความเชื่อ : การแสดงออก และการยอมรับในมุมมองกฎหมายฝรั่งเศส โดย นางสาวปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์
27 เมษายน 2548
 
 
ศาสนา – ความเชื่อ : การแสดงออก และการยอมรับในมุมมองกฎหมายฝรั่งเศส เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อเป็นเสรีภาพ “ย่อย” ในหมวดเดียวกันกับ เสรีภาพในทางความคิด ซึ่งจะไม่มีความเป็น “อันตราย”แต่ อย่างไร หาก เป็นเพียงแต่การ “คิด” แต่ไม่มีการ “แสดงออก” ดัง
เหตุการณ์สำคัญในกฎหมายมหาชนฝรั่งเศสประจำเดือนมกราคม ๒๐๐๕ โดย อาจารย์ ปิยบุตร แสงกนกกุล
16 เมษายน 2548
 
 
- ๑๓ มกราคม ๒๐๐๕ - กฎหมายที่กำหนดผลสมบูรณ์ให้แก่คำสั่งทางปกครอง (La loi de validation) ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้บทบัญญัติในมาตรา ๑๓๙ แห่งร่างรัฐบัญญัติว่าด้วยแผนงานเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคม (Le projet de loi de p
การทำประชามติเพื่อให้สัตยาบันสนธิสัญญาก่อตั้งรัฐธรรมนูญยุโรปในฝรั่งเศส โดย นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม
04 เมษายน 2548
 
 
มาตรา ๓ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.๑๙๕๘ บัญญัติไว้ว่า “ อำนาจอธิปไตยของชาติเป็นของประชาชนซึ่งใช้อำนาจดังกล่าวโดยผ่ายทางผู้แทนราษฎรและโดยการออกเสียงแสดงประชามติ (...) ” อันหมายความว่า ชาวฝรั่งเศสสามารถใช้อำนาจอธิปไตยได้ทั้งในรูปของประชาธิปไตยแบบต
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544