หน้าแรก นานาสาระจากนักเรียนไทยในต่างแดน
36 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
   
 
 
สิทธิในการรับบุตรบุญธรรมของผู้มีรสนิยมร่วมเพศในมุมมองกฎหมายฝรั่งเศสและกฎหมายสิทธิมนุษยชนยุโรป โดย คุณปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์
06 ธันวาคม 2551
 
 
สิทธิในการรับบุตรบุญธรรมของผู้มีรสนิยมร่วมเพศในมุมมองกฎหมายฝรั่งเศสและกฎหมายสิทธิมนุษยชนยุโรปปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์* สิทธิในการมีรสนิยมรักร่วมเพศ เป็นสิทธิในข้อที่ว่าด้วยการใช้ชีวิตส่วนตัว หรือ droit de la vie privée ซึ่งได้รับการยอมรับตามมาตร
การทับซ้อนของเขตอำนาจศาลปกครองและศาลยุติธรรมฝรั่งเศส : ศึกษากรณีบริการสาธารณะ โดย คุณปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์
17 กรกฎาคม 2551
 
 
การทับซ้อนของอำนาจศาลปกครองและศาลยุติธรรมของฝรั่งเศสเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนอกเหนือไปจากหลักกว้างๆที่ยึดถือกันโดยทั่วไปที่ว่า คดีปกครองอยู่ในอำนาจศาลปกครอง ส่วนคดีแพ่งอยู่ในอำนาจศาลยุติธรรม ในกรณีที่เกิดปัญหาให้ยื่นไปยังศาลขัดกัน (le tribunal de conflit) เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ เนื่องจากระบบกฎหมายของฝรั่งเศสเองมีจุดคลุมเครืออยู่ในหลายกรณีด้วยกันในการเปิดโอกาสให้ศาลยุติธรรมเข้ามาข้องเกี่ยวกับคดีปกครองบางประเภทรวมถึงกรณีที่นิยามของคดีปกครองบางประเภทยังไม่มีความชัดเจนนัก ทำให้ต้องมีการตีความนิยามของคดีปกครองและคดีแพ่ง รวมทั้งการทับซ้อนของเขตอำนาจของศาลทั้งสองศาลอยู่เสมอๆ บทความนี้จึงขอแบ่งการพิจารณาในกรณีดังกล่าว ดังต่อไปนี้
คำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ) โดยอาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล
27 เมษายน 2551
 
 
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสลงวันที่ ๒ เมษายน ๑๙๗๖ ภาค ๓ องค์กรที่ใช้อำนาจมหาชน ตอน ๕ ศาล
ศาลรัฐธรรมนูญและคดีรัฐธรรมนูญโปรตุเกส โดย อาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล
27 เมษายน 2551
 
 
บทนำ๑. การจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ ๑.๑. องค์ประกอบและที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๑.๒. โครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญ๒. เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ๒.๑. การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ๒.๑.๑.) การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎเกณฑ์
ความรับผิดชอบทางอาญาของประธานาธิบดีฝรั่งเศส โดยนางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม
01 เมษายน 2550
 
 
ประเทศฝรั่งเศสกำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่ รอบแรกในวันที่ 22 เมษายน และรอบที่สองในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ที่จะถึงนี้ ซึ่งในระหว่างการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีก็มักจะมีการให้ข้อสัญญาต่างๆมากมาย
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544