หน้าแรก บทความสาระ
811 เรื่อง หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 163 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
   
 
 
การโยกย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่นในกฎหมายฝรั่งเศส
23 มีนาคม 2557
 
 
เนื่องจากหน่วยงานทางปกครองจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายหรือการบริหารงานบุคคลก็ตาม ผู้บริหารหน่วยงานทางปกครอง อันได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด
วาจาที่สร้างความเกลียดชังทางการเมืองบนสื่อสังคมออนไลน์กับกฎหมายสิทธิมนุษยชนสหภาพยุโรป
23 มีนาคม 2557
 
 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์มาขึ้น ประชาชนโดยทั่วไป ภาครัฐ และภาคเอกชนต่างก็ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตน ทั้งที่เป็นทางการก็ดีหรือไม่เป็นทางการ นอกจากนี้แล้ว ด้วยความก้าวหน้าของการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นตัวกลางที่สำคัญสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในโลกยุคปัจจุบัน
ภาวะผู้นำกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต
23 มีนาคม 2557
 
 
อดีตประธานาธิบดีรามอส-ฮอร์ตาได้กล่าวถึงมูลเหตุจูงใจที่ตนสนับสนุนแนวทางการยกเลิกโทษประหารชีวิตไว้ในบทความที่ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสท์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ว่า “ข้าพเจ้าภูมิใจที่จะพูดว่าสิทธิอันละเมิดมิได้ของการมีชีวิตได้ถูกบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญของประเทศติมอร์-เลสเตของข้าพเจ้า การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพของประเทศเราไม่ใช่ไม่มีการเสียสละ ในการแสวงหาศักดิ์ศรีและการตัดสินใจด้วยตนเอง
“ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” หรือ “เลือกตั้งก่อนปฏิรูป” (?) (เราจะปฏิรูปประเทศกันอย่างไร)
09 มีนาคม 2557
 
 
การลุกขึ้นสู้ของมวลมหาประชาชนชาวกวางจู
09 มีนาคม 2557
 
 
เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญของ Professor Na Khan-chae จาก Chonnam National University ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลุกขึ้นต่อสู้ของประชาชนชาวกวางจู เกาหลีใต้ กับการลุกขึ้นต่อสู้ของประชาชนชาวไทย ซึ่งการลุกขึ้นต่อสู้ของชาวกวางจูในครั้งอดีตเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 1980 นั้น น่าสนใจมาก
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544