หน้าแรก ห้องสมุดกฏหมาย กฎหมายมหาชนทางสิ่งแวดล้อม

 
 

พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕)
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕
พะราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบรหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ข้อมูลใดๆที่ปรากฎในเวบนี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ
หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น


 
 
 
     


www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544