หน้าแรก ห้องสมุดกฏหมาย กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

 
 

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติอ้อยและํน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติ่ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศน ์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ข้อมูลใดๆที่ปรากฎในเวบนี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ
หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น


 
 
 
     


www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544