หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์หนังสือของสถาบันพระปกเกล้า
20 พฤศจิกายน 2553 21:45 น.
1. Ligitimacy Crisis in Thailand
2. การกระจายอำนาจในประเทศญี่ปุ่นและไทย
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับนักบริหารท้องถิ่น
4. คุณภาพสังคมเพื่อคุณภาพประเทศไทย
5. ตะวันออก ตะวันตก โครงสร้างโลกสมัยใหม่
6. นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุรษฎร์ธานี
7. มาตรการและกลไกในการป้องกันการทุจริต
8. รัฐสภาและระบบสนับสนุนการทำงานของรัฐสภา
9. รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
10. เรื่องเด่นอยากเล่า
11. ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของ อบต
  
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544