ประชาสัมพันธ์หนังสือของสถาบันพระปกเกล้า

20 พฤศจิกายน 2553 21:45 น.

        1. Ligitimacy Crisis in Thailand 2. การกระจายอำนาจในประเทศญี่ปุ่นและไทย 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับนักบริหารท้องถิ่น 4. คุณภาพสังคมเพื่อคุณภาพประเทศไทย 5. ตะวันออก ตะวันตก โครงสร้างโลกสมัยใหม่ 6. นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุรษฎร์ธานี 7. มาตรการและกลไกในการป้องกันการทุจริต 8. รัฐสภาและระบบสนับสนุนการทำงานของรัฐสภา 9. รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 10. เรื่องเด่นอยากเล่า 11. ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของ อบต  

พิมพ์จาก http://public-law.net/view.aspx?ID=1527
เวลา 25 พฤษภาคม 2567 11:51 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)