หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่จากสถาบันพระปกเกล้า
11 กันยายน 2554 21:50 น.
1. การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา
2. ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
3. แนวทางปรัีบปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง
4. จรรยาบรรณสำหรับสมาชิกรัฐสภา
5. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความชื่อตรงในสังคมไทย
6. การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น
7. การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองฯ มหาสารคาม
8. ความเีคลื่อนไหวทางการเมืองฯ จังหวัดตรัง
9. ความเีคลื่อนไหวทางการเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม
10. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองฯ กรุงเทพมหานคร
11. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองฯ จังหวัดชลบุรี
 
12. การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองฯ กรุงเทพมหานคร 
 
     

www.pub-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@pub-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.pub-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

บทความที่ได้ลงเผยแพร่ใน www.pub-law.netเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ซึ่งประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด , ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544