หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถาบันพระปกเกล้าได้จัดพิมพ์หนังสือใหม่
16 ธันวาคม 2547 12:41 น.
สถาบันพระปกเกล้าได้จัดพิมพ์หนังสือใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งชุด จำนวน 10 เล่ม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ หากสนใจหนังสือเล่มใด กรุณาติดต่อได้โดยตรง ที่สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02527-7830 - 9 ในวันและเวลาราชการ
       
       
1. การระงับความขัดแย้งในกรณีการตัดสินใจ
2. Measuring Demoncratization in Thailand after Political Reform
3. การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในไทย
4. Support for Democracy in Thailand
5. Developing Democracy under a New Constitution in Thailand : A Pluralist Solution
6. บทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการเมืองในด้านการเลือกตั้งของประเทศไทย
7. ความต่อเนื่องของประชาธิปไตยในประเทศไทย : การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2543
8. The Role of Civil Society in Thai Election Politics
9. รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการทำงานของรัฐสภา รัฐบาล องค์กรอิสระและประเด็นอื่นๆ
10. รายงานการวิจัย เรื่องการวัดระดับความเป็นประชาธิปไตย 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544