ครั้งที่ 344

1 มิถุนายน 2557 20:37 น.

       สำหรับวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่เสรีภาพทางวิชาการได้รับการคุ้มครอง
       
       "รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557"
       
       ตามที่ได้เกิดการรัฐประหารขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 และต่อมา ได้มีประกาศฉบับที่ 11/2557 ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด 2 พระมหากษัตริย์ที่ยังคงอยู่แต่เพียงหมวดเดียว การสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญดังกล่าวทำให้สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามหมวด 3 แห่งรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงไปด้วย
       
       เมื่อไม่มีมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ที่รับรองเสรีภาพทางวิชาการ การเขียนบทบรรณาธิการของ www.pub-law.net ต่อไปน่าจะเป็นการเสี่ยงเกินความจำเป็น ผมจึงขอหยุดการเขียนบทบรรณาธิการไว้ก่อนจนกว่าเสรีภาพทางวิชาการจะได้รับการคุ้มครองตามเดิม
       
       เพื่อเป็นข้อมูล เมื่อครั้งที่เกิดการรัฐประหารครั้งก่อนคือเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 นั้น ผมไม่ได้หยุดเขียนบทบรรณาธิการของ www.pub-law.net เพราะเมื่อผมเขียนบทบรรณาธิการครั้งที่ 143 สำหรับวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2549 วันถัดมาเกิดการรัฐประหารและรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ก็สิ้นสุดลง แต่เพียง 2 สัปดาห์หลังการรัฐประหาร มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยมีมาตรา 3 ที่บัญญัติเอาไว้ว่า "ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้" จึงทำให้ผมสามารถเขียนบทบรรณาธิการครั้งที่ 144 สำหรับวันที่ 2 ตุลาคม 2549 ได้โดยไม่ต้องหยุดครับ
       
       พบกันใหม่เมื่อวันที่เสรีภาพทางวิชาการได้รับการคุ้มครองครับ
       
       ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์


พิมพ์จาก http://public-law.net/view.aspx?ID=1967
เวลา 23 พฤษภาคม 2561 16:11 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)