กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์

15 มีนาคม 2552 20:30 น.

       กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์ เล่มนี้เป็นตำราหลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้นที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษาผู้เริ่มเรียนกฎหมายมหาชนในชั้นปีที่ 1 ตลอดจนนักกฎหมายสาขาอื่นที่สนใจ
       ศึกษากฎหมายมหาชน
       
       ผู้เขียนได้แบ่งการนำเสนอเป็น 4 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 กฎหมายและกฎหมายมหาชน เป็นการอธิบายถึง ลักษณะ ความเป็นมา การแบ่งสาขาและที่มาของกฎหมายมหาชน ส่วนที่ 2 สถาบันในกฎหมายมหาชน : รัฐ เป็นการอธิบายถึง ความเป็นมา ความหมาย การก่อกำเนิด องค์ประกอบ รูปแบบ ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ส่วนที่ 3 หลักการสำคัญ ๆ ในกฎหมายมหาชน อธิบายถึงหลักอำนาจอธิปไตย หลักการแบ่งแยกอำนาจ หลักนิติรัฐ หลักประชาธิปไตย หลักความชอบด้วยกฎหมาย และหลักบริการสาธารณะ ส่วนที่ 4 นิติวิธีในกฎหมายมหาชน ซึ่งอธิบายถึงการใช้การตีความกฎหมายมหาชน
       
       นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้เพิ่มเติมหลักทางพระพุทธศาสนากับกฎหมายมหาชน ผ่านคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุและท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) อีกด้วย นับเป็นหนังสือพื้นฐานที่นักกฎหมายมหาชนควรมีไว้เป็นเจ้าของครับ
       
       ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


พิมพ์จาก http://public-law.net/view.aspx?ID=1350
เวลา 16 เมษายน 2567 02:04 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)