แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค

14 กุมภาพันธ์ 2552 23:00 น.

       หนังสือ “แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค” ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เล่มนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในราชการส่วนภูมิภาค เพราะในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคหลายประการ เช่น ความเป็นเอกภาพของแต่ละหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่ขึ้นกับแต่ละ “กรม” ของตนเอง จึงขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดเดียวกัน ขาดเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ตลอดจนปัญหาความ “ซ้ำซ้อนและไม่เป็นระบบ” ของภารกิจระหว่างราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน ของส่วนราชการในภูมิภาคที่ได้รับการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยให้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ผ่านมา แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค และการขอจัดตั้งส่วนราชการในภูมิภาพ รวมทั้งภาคผนวกซึ่งเป็นการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อันได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนไว้ทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาเรื่องการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคด้วย
       หนังสือเล่มนี้ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โทร. 0 2356 9999
       ขอขอบคุณสำนักงาน ก.พ.ร. ที่กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


พิมพ์จาก http://public-law.net/view.aspx?ID=1333
เวลา 21 มิถุนายน 2567 06:01 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)