รศ.ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์

11 เมษายน 2550 11:28 น.

       ตำแหน่ง
       
       - กรรมการกฤษฎีกา
       
       - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
       
       - อาจารย์อาวุโสบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
       
       คุณวุฒิ
       
       - Dr.jur. (magna cum laude) (Freiburg, FRG.) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
       
       - นม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       - นบ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       ผลงาน
       
       บทความทางวิชาการ
       
       1. หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของกลุ่มประเทศ Common Law. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 4(ธันวาคม 2528).
       
       2. ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับดุลพินิจฝ่ายปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน. บทบัณฑิตย์ เล่ม 42 ตอน 3 (2529).
       
       3. องค์ประกอบของ "นิติกรรมทางปกครอง" ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2530) .
       
       4. วิวัฒนาการและรูปแบบขององค์กรที่ทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทในทางปกครองของประเทศเยอรมัน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2532) .
       
       5. ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับดุลพินิจฝ่ายปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 8 (2532).
       
       6. การยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองตามกฎหมายของประเทศเยอรมัน. บทบัณฑิตย์ เล่ม 47 ตอน 1 (มีนาคม 2534).
       
       7. ดุลพินิจความเชี่ยวชาญของฝ่ายปกครองตามกฎหมายเยอรมัน. (พร้อมคำแปลภาษาเยอรมัน). บทบัณฑิตย์ เล่ม 47 ตอน 2 (มิถุนายน 2534).
       
       8. หลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณา เรื่องในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน - ศึกษาประวัติความเป็นมาและแนวความคิดทางทฤษฎี.วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2535).
       
       9. กฎหมายลำดับรองของประเทศไทย.วารสารกฎหมาย ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2538).
       
       10. กฎหมายลำดับรองของประเทศไทย. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 14 ตอน 3 (ธันวาคม 2538).
       
       11. หลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณา เรื่องในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน - ศึกษาประวัติความเป็นมาและแนวความคิดทางทฤษฎี.ดุลพาห ปีที่ 39 เล่ม 5 (กันยายน-ตุลาคม 2539).
       
       12. การบังคับการตามนิติกรรมทางปกครอง. วารสารกฎหมาย ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (พฤศจิกายน 2539).
       
       13. บทความเรื่องมาตรการบังคับทางปกครอง. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 .
       
       14. ความพยายามในการนำแนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทยในภาพรวม. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 17 ตอน 3 (ธันวาคม 2541).
       
       15. รัฐธรรมนูญประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน : 4 ประเด็นสำคัญ. วารสารกฎหมาย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2541).
       
       16. การกระทำที่ต้องห้ามในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา. วารสารกฎหมาย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2543.
       
       17. การคัดค้านการเลือกตั้ง -สอย. www.pub-law.net วันที่ 19 มีนาคม 2544.
       
       18. กว่าจะเป็นใบแดง. www.pub-law.net ,วันที่ 19 มีนาคม 2544.
       
       19. ใบแดง ใบเหลือง และการสอย : ผลของการตีความกฎหมายเลือกตั้ง. อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์, สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2545.
       
       20.การบังคับการตามนิติกรรมทางปกครอง. คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547, หน้า 431 – 457.
       
       21.การดำเนินความคิดในการวินิจฉัยคำสั่งทางปกครอง. วารสารกฎหมาย ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (เมษายน 2548) , หน้า 23 – 30.
        
       
       หนังสือ
       
       หมายเหตุ : การเปิดดูสารบัญนั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มี สามารถ Download ได้จากส่วนท้ายของหน้านี้
       
       1. พื้นฐานความรู้ทั่วไป หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน ,สำนักพิมพ์นิติธรรม ,เมษายน 2537 สารบัญ
       
       2. หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์ดี จำกัด , 2537 .
       
       3. พื้นฐานความรู้ทั่วไป หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2537 .
       
       4. สัมมนากฎหมายอาญา . กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2538.
       
       5. สาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2539 .
       
       6. สาระสำคัญและหลักกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2539 .
       
       7. กฎหมายปกครอง : คำบรรยายสรุป บทความ รายงานการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2540 .สารบัญ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน(พิมพ์ครั้งที่ 2), 2543.กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน (พิมพ์ครั้งที่ 3), 2544. [สารบัญ].กรุงเทพฯ : วิญญูชน(พิมพ์ครั้งที่ 4), 2545. กรุงเทพฯ : วิญญูชน (พิมพ์ครั้งที่ 5), 2546.
       
       8. กฎหมายปกครอง : พร้อมด้วย พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539, พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539,พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542. กรุงเทพมหานคร : กองวิชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , 2542 .[สารบัญ]
       
       9. หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน . กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.


พิมพ์จาก http://public-law.net/view.aspx?ID=1084
เวลา 6 ธันวาคม 2564 18:30 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)