พระบรมราชโองการ

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล
พ.ศ.๒๔๙๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖
เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

             มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติว่าด้วยการ จัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖"
             มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
             มาตรา ๓ เมื่อรัฐบาลเห็นเป็นการสมควรจะจัดตั้งองค์การเพื่อ ดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ใน การเศรษฐกิจ หรือช่วยเหลือในการครองชีพ หรืออำนวยบริการ แก่ประชาชน โดยใช้เงินทุนจากงบประมาณแผ่นดินก็ให้กระทำ ได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
             มาตรา ๔ องค์การซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
             มาตรา ๕ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตามความในมาตรา ๓ อย่างน้อยจะต้องมีข้อความดังต่อไปนี้
            (๑) ชื่อขององค์การ
            (๒) ที่ตั้งของสำนักงานแห่งใหญ่
            (๓) วัตถุประสงค์ขององค์การ
            (๔) ทุนซึ่งได้รับอนุมัติ
            (๕) การจัดสรรผลประโยชน์
            (๖) การควบคุมและการบริหารกิจการขององค์การตลอดจนอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการ แล้วแต่กรณี
            (๗) การบัญชี การสอบ และการตรวจ
            (๘) ข้อกำหนดอื่น ๆ อันจำเป็นเพื่อให้กิจการขององค์การได้ ดำเนินไปโดยเรียบร้อย
             มาตรา ๖ การยุบเลิกองค์การตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยกำหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย
             มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี